Sputnik radio

Silvio Plástico

Artista plàstic - Artista plástico

Silvio Plastic és el resultat de 20 anys de treball de l’artista argentí Silvio Bondolich qui busca reivindicar a un objecte que ha tingut algun valor sentimental per a una persona i transformar-lo en una obra perdurable i amb un impacte positiu per al planeta, les seves creacions aconsegueixen transmetre valors com aquells de fomentar les pràctiques de reciclatge i un màxim aprofitament dels recursos disponibles.

«Les escombraries també poden ser una obra d’art»

Silvio Plastico es el resultado de 20 años de trabajo de el artista argentino Silvio Bondolich quien busca reivindicar a un objeto que ha tenido algún valor sentimental para una persona y transformarlo en una obra perdurable y con un impacto positivo para el planeta, sus creaciones logran transmitir valores como aquellos de fomentar las prácticas de reciclaje y un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

«La basura también puede ser una obra de arte»