Residencias

Art Investigation Programme 2020

A través del Centre de Creació Casa Planas impulsem  un programa de residències de investigació de creadors i  pensadors entorn a l’art. La duració varia en funció de les  necessitats dels projectes. Es valoren especialment els  projectes de mediació que tenen un retorn social directe  amb el nostre camp de treball i el nostre barri, o que estiguin  relacionats amb la temàtica d’arxius, postals, paisatge,  turisme i memòria per a retornar vida a l’Arxiu Planas i evitar  el seu oblit. També tenim un especial interès en les disciplines  audiovisuals, performatives i de mediació. En aquest programa  es desenvolupen espais de treball, processos d’investigació,  taules rodones, tallers de intercanvi de coneixement, encontres  entre artistes, comissaris, col·lectius i professionals del  sector. També disposa de l’objectiu d’apostar amb projectes  nacionals i internacionals per aproximar projectes de l’exterior  als artistes de les illes. El programa en qüestió pretén lluitar  amb la “fuga de cervells” i promoure la investigació amb  laboratoris experimentals que permetin proves de assaig error tan necessàries en la creació.

A través del Centro de Creación Casa Planas impulsamos un programa de residencias de investigación de creadores y pensadores alrededor del arte. La duración varía en función de las necesidades del proyecto. Se valoran especialmente los proyectos de mediación que tienen un retorno social directo con nuestro campo de trabajo y nuestro barrio, y que estén relacionados con la temática de archivos, postales, paisaje, turismo y memoria para devolver vida al Archivo Planas y evitar que caiga en el olvido. También tenemos un especial interés en las disciplinas audiovisuales, performativas y de mediación. En este programa se desarrollan espacios de trabajo, procesos de investigación, mesas redondas, talleres de intercambio de conocimiento, encuentros entre artistas, comisarios, colectivos y profesionales del sector. También tiene como objetivo de apostar proyectos nacionales e internacionales para aproximar proyectos del exterior a los artistas de las islas. Este programa pretende luchar contra la fuga de cerebros y promover la investigación con laboratorios experimentales que permitan pruebas de ensayo-error tan necesarias en la creación.

Art Investigation Programme Goethe

El projecte és una investigació audiovisual basada en vídeo entrevistes i converses sobre el tema de la identitat i la mobilitat  a partir de fotografies seleccionades de l’Arxiu Planas.  

Persones de diversos països amb diferents llengües tot i que  amb un enfocament a l’alemany i espanyol parlen sobre temes  com la memòria, la llar, la nostàlgia, la llengua i la imatge.  Les trobades entre aquestes persones, càmeres, micròfons i  fotografies intenten obrir discursos i discusions al voltant de  la col·lecció de les imatges de l’Arxiu.  

A sobre de teories abstractes o pensaments elaborats es  presenten experiències personals i contes quotidians. També  es tracta d’una aproximació als temes de la migració i la  mescla de cultures des d’una perspectiva subjectiva basada  en les memòries i “l’StoryTelling”. Es parla de calaixeres  antigues, viatges de palmeres, tatuatges imperfectes,  paraules intraduïbles…

El proyecto es una investigación audiovisual a base de video-entrevistas y conversaciones sobre el tema de identidad y movilidad a partir de fotografías seleccionadas del archivo Planas.

Personas con biografías entre varios países y diferentes lenguajes con un enfoque al español y alemán hablan sobre temas como memoria, hogar, nostalgia, lengua e imagen.
Los encuentros entre estas personas, cameras, micrófonos y fotografías intentan abrir discursos y discusiones encima de la colección de las imágenes del archivo.

Más que teorías abstractas o pensamientos elaborados se presenta experiencias personales y cuentos cotidianos. También es un intento de acercarse a los temas de la migración y la mezcla de culturas en una forma muy subjetiva basada en las memorias y el «Story Telling».
Las personas hablan sobre calaxeras antiguas, viajes de palmeras, tatuajes imperfectos, palabras intraducibles…

Art Investigation Programme Goethe

El projecte “Ferienzeit” està inspirat en la cançó amb el mateix  nom de Hildegard Knef ( de l’àlbum de 1971 “Worum geht’s  hier eigentlich?”). “Ferienzeit” presenta un episodi escenificat  d’un programa de radio alemany fictici de la dècada de 1970  sobre les vacances a les Illes Balears. La trama incorpora  material d’arxiu de l’Arxiu Deutschlandradio i la dramatització  d’històries de ficció inspirades en materials de l’Arxiu Casa  Planas de la dècada de 1970. L’article detalla l’establiment  d’un nou status quo de postguerra imposat pels mitjans  de comunicació. Una narrativa econòmica-cultural, que va  conduir a un desenvolupament ecològic catastròfic.  

El proyecto “Ferienzeit” está inspirado en la canción del  mismo nombre de Hildegard Knef (del álbum de 1971  “Worum geht’s hier eigentlich?”). “Ferienzeit” presenta un  episodio escenificado de un programa de radio alemán  ficticio de la década de 1970 sobre las vacaciones en las  Baleares. La trama incorpora material de archivo del Archivo  Deutschlandradio y la dramatización de historias de ficción  inspiradas en materiales del Archivo de Casa Planas de la  década de 1970. El artículo detalla el establecimiento de un  nuevo “status quo” de posguerra impuesto por los medios  de comunicación. Una narrativa económico-cultural, que  condujo a un desarrollo ecológico catastrófico. 

Laura Torres

Art Investigation Programme Goethe

Durant la residència d’investigació, la meva intenció ha  estat cercar connexions entre alguns dels conceptes claus  de l’obra i metodologia d’Harun Farocki i la producció d’imatges de promoció turística de la illa. Durant el procés,  he anat redescobrint petits relats que donen testimoni d’un  imaginari construït en base a les superposicions que no tenen  res a veure amb la realitat quotidiana: camells passejant per  la platja de s’Arenal, altres animals exòtics considerats com  autòctons, postals presentant Mallorca amb una estètica molt  similar a la d’un mapa del tresor o ceràmiques extremenyes  venudes com objectes de producció local, per a mencionar  algunes.  

Aquestes imatges, que han viatjat a dia d’avui per tot el  món, volen establir un diàleg amb allò que queda eliminat  en la construcció del cliché de l’Illa: les imatges que resten  fora del relat. D’aquesta forma, a través d’una constel·lació  de fotografies seleccionades, aquesta primera aproximació  pretén també visibilitzar els jocs de poder que sorgeixen  de l’elaboració d’aquest imaginari que pretén mantenir, per  altra banda, certa vigència. Retornar a les imatges i aturar 

nos de nou davant elles un instant per qüestionar-mos amb  quina intenció, per què i en quins marcs ideològics van ser  produïdes. 

Durante la residencia de investigación, mi intención ha sido buscar conexiones entre algunos de los conceptos clave de la obra y metodología de Harun Farocki y la producción de imágenes de promoción turística de la isla. Durante el proceso, he ido redescubriendo pequeños relatos que darían testimonio de un imaginario construido en base a superposiciones que poco tendrían a ver con la realidad cotidiana; camellos paseando por la playa de S’Arenal, otros animales exóticos tomados como autóctonos, postales presentando Mallorca con una estética muy similar a la de un mapa del tesoro o cerámicas extremeñas vendidas como objetos de producción local, por mencionar algunas.

Tales imágenes, que han viajado a día de hoy por todo el mundo, tratan de establecer un diálogo con aquello que queda anulado en la construcción del cliché de la Isla: las imágenes que restan fuera del relato. De esta forma, a través de una constelación de fotografías seleccionadas, esta primera aproximación pretende también visibilizar los juegos de poder que surgen de la elaboración de ese imaginario que parece mantener, por otra parte, cierta vigencia. Volver de nuevo a las imágenes y detenernos en ellas un instante para preguntarnos con qué intención, por qué y bajo qué marcos ideológicos fueron producidas.

Dijous Obert a Sputnik Ràdio

Art Investigation Programme Goethe

Dijous Obert és un programa de portes obertes per a artistes, creadors i creatius amb diferents temàtiques o interessos per promoure el coneixement horitzontal. Són trobades de grups reduïts per fomentar el diàleg, networking i l’accessibilitat de la cultura. Debatem en directe a través de Sputnik Ràdio sobre les representacions de l’Art i el procés, al costat dels artistes guanyadors de les Beques @ Göthe-Institut 2020.

Xerrem amb Laura Torres, Gunnar Friel i Georgi Tomov Geogiev, sobre la importància de camí, el temps i la creació allunyada de la necessitat objectual dels resultats, per apropar-nos a la vivència i l’actuació com a eina clau en l’art. Comentem pràctiques artístiques que posen en valor aquesta part de la creació artística. Activitat gratuïta en col·laboració amb el dep. de Joventut de l’Ajuntament de Palma i l’Associació Veïns Es Fortí.

Dijous Obert es un programa de puertas abiertas para artistas, creadores y creativos con diferentes temáticas o intereses para promover el conocimiento horizontal. Son encuentros de grupos reducidos para fomentar el diálogo, networking y la accesibilidad de la cultura. Debatimos en directo a través de Sputnik Radio sobre las representaciones del Arte y el proceso, junto a los artistas ganadores de las Becas @Gothe-Institut 2020.

Charlamos con Laura Torres , Gunnar Friel y Georgi Tomov Geogiev, sobre la importancia del camino, el tiempo y la creación alejada de la necesidad objetual de los resultados, para acercarnos a la vivencia y la actuación como herramienta clave en el arte. Comentamos prácticas artísticas que ponen en valor esta parte de la creación artística. Actividad gratuita en colaboración con el dep. de Joventut del Ajuntament de Palma y la Associació Veïns Es Fortí.

Art Investigation Programme Art Territori

La proposta de Missing Edges de Corentine Le Mestre  per a la residència de Casa Planas es basa en la recerca  considerant la trans-periferia com una noció aplicable a les  imatges. En la fotografia aquest terme es tradueix en la idea  d’una imatge fluida que pot ser atravessada, pensant que hi  ha un centre de la imatge, un arrelament i una interconnexió  territorial.  

Durant la residència Corentine cerca la confrontació dels  marges i el retorn al centre. Es centra en Casa Planas com  a ubicació del centre d’investigació, del lloc físic de l’Arxiu  Planas i de l’estudi de la imatge fotogràfica, on a partir d’allà  explora els efectes d’aquestes imatges a l’entorn real. Estudia  les plantes, que apareixen en els marges de les postals d’arxiu  com a tema central. Així, en la seva recerca en residència,  aborda una doble reflexió sobre el comerç de la imatge i la  planta, ambdós sinònims d’una circulació globalitzada. Un  anàlisis sobre la construcció de la identitat des de l’estudi de  les plantes i la seva representació en el marc de la indústria  turística. 

La propuesta «Missing Edges» de Corentine Le Mestre para la residencia de Casa Planas, se centra en la búsqueda. considerando la trans-periferia como una noción aplicable a las imágenes. En la fotografía, este término traduciría la idea de una imagen fluida que puede ser atravesada, implicando que hay un centro de la imagen, un arraigo y una interconexión territorial.

Durante la residencia Corentine busca confrontar los márgenes y volver al centro. Parte de Casa Planas como ubicación del centro de investigación, del lugar físico del Archivo Planas y del estudio de la imagen fotográfica, y a partir de allí explora los efectos de estas imágenes en el entorno real. Estudia las plantas, que aparecen en los bordes de las postales del archivo como tema central. Así, en su búsqueda en residencia, aborda una doble reflexión sobre el comercio de la imagen y la planta, ambos sinónimos de una circulación globalizada. Un análisis sobre la construcción de la identidad desde el estudio de las plantas y su representación en el marco de la industria turística.

Art Investigation Programme Experiencias Sonoras Teatre Principal

Diseño Toni Bauzà
Caja Adriana Forteza
Fotos Andrés Quintana

El so que està al nostre entorn, que ens acompanya, el que produïm  conscientment o bé inconscientment, s’ha convertit en les darreres  dècades en una eina de treball per a la creació artística.  

En la presentació del projecte exposarem les claus que ens permeten  articular una nova forma de representació del coneixement sonor  que supera la unidimensionalitat de la nostra percepció, arrelada en  l’àmbit d’allò visual.  

Una sèrie de suports auditius magnètics que reviuen i ubiquen el  contingut sonor de l’arxiu, així com el seu context al territori i les  múltiples vinculacions amb les imatges.  

El projecte abasta la psicogeografia, les postals sonores, les  gravacions de camp i la memòria com elements que condueixen  a la reflexió crítica sobre la invenció del “paradís turístic” a partir de  l’etnologia urbana i l’art sonor.  

El sonido que nos envuelve, que nos acompaña, el que producimos consciente o inconscientemente, se ha convertido en las últimas décadas en una herramienta de trabajo para la creación artística.

El sonido que nos envuelve, que nos acompaña el que producimos, consciente o inconscientemente, se ha convertido en las últimas décadas en una herramienta de trabajo para la creación artística.
En la presentación del proyecto expondremos las claves que nos permiten articular una nueva forma de representación del conocimiento sonoro que supera la unidimensionalidad de nuestra percepción, ancorada en el terreno de lo visual.

Una serie de soportes de audio magnéticos que reviven y ubican el contenido sonoro del archivo, así como su contexto en el territorio y las múltiples vinculaciones con las imágenes.

El proyecto aborda la psicogeografía, las postales sonoras, las grabaciones de campo y la memoria; como elementos que conducen a la reflexión crítica sobre la invención del paraíso turístico a partir de la etnología urbana y el arte sonoro.