Goethe Auf Mallorca.

Programa de residències d'investigació i producció artística 2021

Programa de residencias de investigación y producción artística 2021

CATALÀ

Casa Planas junt amb l’Institut Goethe anuncia la seva tercera edició de Residències d’Investigació Artística per desenvolupar i produir projectes innovadors que reflexionin i donin llum a les relacions culturals amb l’Arxiu Planas i amb la cultura alemanya.

El Centre de Recerca Artística i cultura contemporània, Casa Planas impulsa un programa de residències d’investigació adreçada a creadores / si pensadores / és residents a Alemanya al voltant de l’art contemporani.

És urgent traçar una nova cartografia cultural que, de forma inclusiva, analitzi les conseqüències culturals de la mobilitat global contemporània.

Es valoren els projectes que tinguin un impacte social, que estiguin relacionats amb la temàtica d’arxiu, postals, paisatge, turisme i memòria.

En aquest programa s’ofereix acompanyament creatiu i trobades entre artistes, comissaris, col·lectius socials i professionals de sector.

Dates d’execució: 18/10 – 30/11 de 2021

Nombre de beques: 2

Dotació: 5000 € bruts (inclou: premi, producció, allotjament, dietes i transport)

Data límit de lliurament de la sol·licitud: 13 juny 2021 a les 24:00hrs

Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com  971 966 751

DEUTSCH

Casa Planas kündigt zusammen mit dem Goethe-Institut die dritte Ausgabe der Künstlerischen Forschungsresidenzen an, um innovative Projekte zu entwickeln und zu produzieren, die die kulturellen Beziehungen zum Planas-Archiv und zur deutschen Kultur reflektieren und beleuchten.

Das Zentrum für künstlerische Forschung und zeitgenössische Kultur, Casa Planas, fördert ein Residenzprogramm, das sich an in Deutschland lebende Kunstschaffende und Denker im Bereich der zeitgenössischen Kunst richtet.
Es ist dringend notwendig, eine neue kulturelle Kartographie zu zeichnen, die die kulturellen Folgen der gegenwärtigen globalen Mobilität mit einbezieht.

Es werden Projekte gesucht, die eine gesellschaftliche Wirkung haben und mit den Themen Archiv, Postkarte, Landschaft, Tourismus und Erinnerung in Verbindung stehen.

Dieses Programm bietet kreative Unterstützung und Treffen zwischen Künstlern, Kuratoren, Gesellschaftskollektiven und Fachleuten aus dem Bereich.

Zeitraum der Ausführung: 18/10/2021 – 30/11/2021

Anzahl der Stipendien: 2

Dotierung: 5000€ brutto (beinhaltet: Förderpreis, Produktion, Unterkunft, Verpflegung und Reisekosten).

Deadline für die Einreichung von Bewerbungen: 13. Juni 2021 um 00:00 Uhr

Mehr Informationen: residenciascasaplanas@gmail.com  971 966 751

CASTELLANO

Casa Planas junto al Goethe-Institut anuncia su tercera edición de Residencias de Investigación Artística para desarrollar y producir proyectos innovadores que reflexionen y den luz a las relaciones culturales con el Archivo Planas y con la cultura alemana.

El Centro de Investigación Artística y cultura contemporánea, Casa Planas impulsa un programa de residencias de investigación dirigida a creadoras/es y pensadoras/es residentes en Alemania en torno al arte contemporáneo.

Es urgente trazar una nueva cartografía cultural que, de forma inclusiva, analice las consecuencias culturales de la movilidad global contemporánea.

Se valoran los proyectos que tengan un impacto social, que estén relacionados con la temática de archivo, postales, paisaje, turismo y memoria.

En este programa se ofrece acompañamiento creativo y encuentros entre artistas, comisarios, colectivos sociales y profesionales del sector.

Fechas de ejecución: 18/10 – 30/11 de 2021

Número de becas: 2

Dotación: 5000€ brutos ( incluye: premio, producción, alojamiento, dietas y transporte)

Fecha límite de entrega de la solicitud: 13 de junio 2021 a las 24:00hrs

Más información: residenciascasaplanas@gmail.com
971 966 751

Resolució de la convocatòria ​

  • Les artistes Lilly Lulay i Stefanie Unruh desenvoluparan els seus projectes a casa Planas durant els mesos d’octubre i novembre 

Per tercera vegada consecutiva, el Goethe-Institut Barcelona, en col·laboració amb el centre d’art Casa Planas de Palma, atorga dues beques per a residències artístiques a l’octubre i novembre de 2021. La convocatòria ha rebut un total de 75 sol·licituds.

El jurat, reunit el passat 23 de juliol, i format per representants de Casa Planas i del Goethe-Institut Barcelona i la comissària d’art independent Alexandra Laudo, ha seleccionat les candidatures de les següents artistes:

Lilly Lulay, nascuda en 1985 a Frankfurt, va estudiar fotografia, escultura i sociologia dels mitjans de comunicació a Alemanya i França. La seva obra explora la fotografia com a eina cultural que forma part de la vida quotidiana. Conscient de la sobreproducció actual d’imatges, Lulay utilitza les seves pròpies fotografies i les d’uns altres com a «matèria primera» per a transformar-les en objectes tangibles. Amb el seu treball, investiga la influència que els mitjans fotogràfics (deuen) tenir en el comportament social i els mecanismes de percepció individual i col·lectiva.


www.lillylulay.de

Stefanie Unruh, nascuda a Hamburg, va estudiar en l’Acadèmia de Belles arts de Munic i a l’Escola d’Arts Visuals de Nova York. Treballa en els camps del dibuix, el vídeo, l’objecte, la instal·lació i la fotografia. El preocupen les petjades i els records de llocs, esdeveniments polítics, situacions quotidianes i estats d’ànim personals. La seva exploració dels mites específics de la vida quotidiana es basa en la seva comprensió de si mateixa com a persona en una societat profundament modelada per fenòmens temporals i mediàtics.


www.stefanie-unruh.de

L’ART INVESTIGATION PROGRAMME d’enguany ha estat dirigit a artistes, pensadors, investigadors, productors culturals o comissaris en l’àmbit de l’art contemporani que residissin a Alemanya.

S’han avaluat projectes que posessin en relació la cultura alemanya amb l’Arxiu de Casa Planas, que tinguessin un impacte social, que reflectissin qüestions mediambientals, que mostressin projecció cultural, qualitat artística i acció social. Altres criteris d’avaluació van ser la viabilitat del projecte, la innovació i la creativitat de la proposta i la relació amb els temes d’arxius, targetes postals, paisatge, turisme i memòria.   

Durant la residència artística, s’organitzaran visites a centres d’art per als becaris, trobades amb els artistes residents a Casa Planas i activitats de presentació dels projectes. El programa de finançament inclou la cessió d’espais de treball, la participació en processos de recerca, el suport a la producció, taules de debat, treball conjunt en tallers, trobades amb artistes, comissaris, col·lectius d’artistes i professionals del sector cultural.

Cada beca té una durada aproximada d’un mes i mig (del 18 d’octubre al 30 de novembre de 2021) i està dotada amb una quantitat de 5.000 euros.

En el context de la difícil situació actual, aquest programa suposa un impuls positiu per al sector cultural, que ha d’adaptar-se i fins i tot reinventar-se en un nou escenari de relacions socials. El format fomenta la creativitat i el nostre capital cultural. El programa posa l’accent principalment en els processos, les experiències i l’intercanvi d’idees. Al mateix temps, experimenta amb noves maneres d’utilitzar l’oferta cultural en circumstàncies canviants.

Resolución de la convocatoria

  • Las artistas Lilly Lulay y Stefanie Unruh desarrollaran sus proyectos en Casa Planas durante los meses de octubre y noviembre 

Por tercera vez consecutiva, el Goethe-Institut Barcelona, en colaboración con el centro de arte Casa Planas de Palma, otorga dos becas para residencias artísticas en octubre y noviembre de 2021. La convocatoria ha recibido un total de 75 solicitudes.

El jurado, reunido el pasado 23 de julio, y compuesto por representantes de Casa Planas y del Goethe-Institut Barcelona y la comisaria de arte independiente Alexandra Laudo, ha seleccionado las candidaturas de las siguientes artistas:

Lilly Lulay, nacida en 1985 en Frankfurt, estudió fotografía, escultura y sociología de los medios de comunicación en Alemania y Francia. Su obra explora la fotografía como herramienta cultural que forma parte de la vida cotidiana. Consciente de la sobreproducción actual de imágenes, Lulay utiliza sus propias fotografías y las de otros como «materia prima» para transformarlas en objetos tangibles. Con su trabajo, investiga la influencia que los medios fotográficos (deben) tener en el comportamiento social y los mecanismos de percepción individual y colectiva.


www.lillylulay.de

Stefanie Unruh, nacida en Hamburgo, estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich y en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Trabaja en los campos del dibujo, el vídeo, el objeto, la instalación y la fotografía. Le preocupan las huellas y los recuerdos de lugares, acontecimientos políticos, situaciones cotidianas y estados de ánimo personales. Su exploración de los mitos específicos de la vida cotidiana se basa en su comprensión de sí misma como persona en una sociedad profundamente moldeada por fenómenos temporales y mediáticos.


www.stefanie-unruh.de


El ART INVESTIGATION PROGRAMME de este año estaba dirigido a artistas, pensadores, investigadores, productores culturales o comisarios en el ámbito del arte contemporáneo que residieran en Alemania.

Se han evaluado proyectos que pusieran en relación la cultura alemana con el Archivo de Casa Planas, que tuvieran un impacto social, que reflejaran cuestiones medioambientales, que mostraran proyección cultural, calidad artística y acción social. Otros criterios de evaluación fueron la viabilidad del proyecto, la innovación y la creatividad de la propuesta y la relación con los temas de archivos, tarjetas postales, paisaje, turismo y memoria.   

Durante la residencia artística, se organizarán visitas a centros de arte para los becarios, encuentros con los artistas residentes en Casa Planas y actividades de presentación de los proyectos. El programa de financiación incluye la cesión de espacios de trabajo, la participación en procesos de investigación, el apoyo a la producción, mesas de debate, trabajo conjunto en talleres, encuentros con artistas, comisarios, colectivos de artistas y profesionales del sector cultural.

Cada beca tiene una duración aproximada de un mes y medio (del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2021) y está dotada con una cantidad de 5.000 euros.

En el contexto de la difícil situación actual, este programa supone un impulso positivo para el sector cultural, que debe adaptarse e incluso reinventarse en un nuevo escenario de relaciones sociales. El formato fomenta la creatividad y nuestro capital cultural. El programa hace especial hincapié en los procesos, las experiencias y el intercambio de ideas. Al mismo tiempo, experimenta con nuevas formas de utilizar la oferta cultural en circunstancias cambiantes.