Banc d'Imatges

Banco de Imágenes

El Centre Cultural Casa Planas té encomanada la gestió exclusiva dels drets del Fons Fotogràfic de l’Arxiu Planes per divulgar i/o publicar, reproduir totalment o parcialment, distribuir, comunicar públicament i transformar, en qualsevol mitjà o suport, escrit, gràfic, bibliogràfic, fonogràfic, audiovisual, telemàtic, multimèdia o informàtic, incloent-hi els de radiodifusió i retransmissió, tot això tant en la modalitat analògica com digital.

En conseqüència, el sol·licitant de qualsevol dels drets anteriors haurà d’obtenir, amb caràcter previ a la realització d’aquests, la corresponent autorització. En cas contrari, incorrerà en una vulneració de la Llei de propietat intel·lectual i serà perseguit judicialment.

Sol·licitar una fotografia, una imatge o informació del Fons Fotogràfic de l’Arxiu Planes, per exemple, per algun dels motius següents:
– Per a ús personal o acadèmic,
– Per a la publicació,
– Per a una exposició, o
– Per a ús comercial
Tindrà aparellat un cost mínim a partir de 300 euros + IVA.

En tot cas, qualsevol dret o informació ha de ser utilitzat pel sol·licitant exclusivament per a la finalitat per al qual ha estat sol·licitat i autoritzat.

I en tots els casos, serà obligatori esmentar la procedència, és a dir, s’haurà d’incloure al costat de la imatge: @PlanasArchive. I juntament amb la informació, citar la font d’aquesta: Fons Fotogràfic Arxiu Planas. Més la inclusió de la URL www.casaplanas.org

Per a les sol·licituds d’informació, drets i preus escriviu a: archivo@casaplanas.org

El Centro Cultural Casa Planas tiene encomendada la gestión exclusiva de los derechos del Fondo Fotográfico del Archivo Planas para divulgar y/o publicar, reproducir total o parcialmente, distribuir, comunicar públicamente y transformar, en cualquier medio o soporte, escrito, gráfico, bibliográfico, fonográfico, audiovisual, telemático, multimedia o informático, incluyendo los de radiodifusión y retransmisión, todo ello tanto en la modalidad analógica como digital.
 
En consecuencia, el solicitante de cualquiera de los anteriores derechos deberá obtener, con carácter previo a la realización de estos, la correspondiente autorización. Caso contrario, incurrirá en una vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual y será perseguido judicialmente.
 
Solicitar una fotografía, una imagen o información del Fondo Fotográfico Archivo Planas, por ejemplo, por alguno de los siguientes motivos:
– Para uso personal o académico,
– Para su publicación,
– Para una exposición, o
– Para uso comercial
Tendrá aparejado un coste mínimo a partir de 300 euros + IVA.
 
En todo caso, cualquier derecho o información debe ser utilizado por el solicitante exclusivamente para la finalidad para el cual ha estado solicitado y autorizado.
 

Y en todos los casos, será obligatorio mencionar la procedencia, esto es, se deberá incluir junto a la imagen: @PlanasArchive. Y junto con la información, citar la fuente de esta: Fondo Fotográfico Archivo Planas. Más la inclusión de la URL www.casaplanas.org

Para las solicitudes de información, derechos y precios escribir a: archivo@casaplanas.org