ART INVESTIGATION PROGRAMME

Residència d’investigació de experiències sonores 2021

Residencia de investigación de experiencias sonoras 2021

CATALÀ

Casa Planas amb el suport del Teatre Principal anuncien la segona edició de Residències de Recerca Artística per a desenvolupar i produir projectes innovadors que promoguin la creació i recerca en l’àmbit de totes les arts vives.

A través del Centre de Recerca Artística i Cultura Contemporània, a Casa Planas impulsem un programa de residències de recerca per a creadors/creadores i pensadors/pensadores vinculats i vinculades a l’art contemporani.

ART INVESTIGATION PROGRAMME és un programa iniciat el 2017 per promoure la recerca artística, protegir el teixit cultural de les illes i despertar de forma innovadora l’Arxiu Planas.

Busquem projectes que investiguen la imatge contemporània des de l’art sonor i digital. Que aportin una visió contemporània del món tecnològic com a plataforma d’experimentació, noves tele-presències i meta-relacions. Ens interessa donar suport a projectes que s’hibriden disciplines, que treballen temàtiques de l’agenda contemporània i que tenen un perfil socioeducatiu.

En aquest programa s’afavoreixen contextos per a la creació, espais de treball, processos de recerca, taules rodones, laboratoris de cocreació, trobades entre artistes, comissaris, col·lectius i professionals del sector. Fomentarem la trobada i sintonia entre altres residents de Casa Planas i altres projectes germans del programa de residències del Teatre Principal. Respon a l’objectiu de fomentar i afavorir els contextos de creació i investigació artística contemporània de manera professional així com reflexionar i investigar des d’una perspectiva local sobre els fluxos culturals i les influències internacionals a les Illes.

Es farà un petit vídeo que documenti els processos de creació dels projectes del projecte guanyador.

Premi: 2.500€ 

Durada: 2 mes

Calendari: Septembre i Octobre 2021

Data límit d’entrega de la sol·licitud: 15 de juny 2021

Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

CASTELLANO

Casa Planas con el apoyo del Teatre Principal anuncian su segunda edición de Residencias de Investigación Artística para desarrollar y producir proyectos innovadores que promuevan la creación e investigación en el ámbito de todas las artes vivas.

El Centro de Investigación Artística y cultura contemporánea, Casa Planas impulsa un programa de residencias de investigación para creadoras/es y pensadoras/es en torno a la creación contemporánea.

ART INVESTIGATION PROGRAMME es un programa iniciado en 2017 para promover la investigación artística, proteger el tejido cultural de las islas y despertar de forma innovadora el Archivo Planas.

Buscamos proyectos que investigan la imagen contemporánea desde el arte sonoro y digital. Que aporten una visión contemporánea del mundo tecnológico como plataforma de experimentación, nuevas tele-presencias y meta-relaciones. Nos interesa apoyar proyectos que hibridan disciplinas, que trabajan temáticas de la agenda contemporánea y que tienen un perfil socio-educativo.

En este programa se favorecen contextos para la creación, espacios de trabajo creativo, procesos de investigación, mesas redondas, laboratorios de co-creación, encuentros entre artistas, comisarios, colectivos y profesionales del sector. Fomentaremos el encuentro y sintonía entre otrxs residentes de Casa Planas y proyectos hermanos del programa de residencias del Teatre Principal. Responde al objetivo de fomentar y favorecer los contextos de creación e investigación artística contemporánea de forma profesional así como reflexionar e investigar desde una perspectiva local sobre los flujos culturales y las influencias internacionales en las Islas.

Se hará un pequeño video que documente los procesos de creación del proyecto ganador.

Premio: 2.500 €

Duración: 2 meses

Calendario: Septiembre y Octubre 2021

Fecha límite de entrega de la solicitud: 15 de junio 2021

Más información: residenciascasaplanas@gmail.com // 971966751

CATALÀ

Resolució de les beques "Experiències sonores 2021"

Casa Planas i el Teatre Principal anuncien la Resolució de les beques de Recerca artística «Experiències sonores 2021»

El projecte guanyador és de Jordi Alomar:

«A la traça» de Jordi Alomar és un Treball en curs Iniciat el 2019 en forma d’instal·lació i dispositiu audiovisual que indaga sobre el registre i la sedimentació de traces sobre el territori a través de la memòria. Parteix d’una focalització sobre la vivència en espais caracteritzats per una hidrografia complexa i que han patit transformacions socials, demogràfiques i de paisatge ràpides, radicals i irreversibles a causa del turisme.

La residència es realitzarà al setembre i octubre de 2021 i compta amb un premi de 2500 €

Casa Planas atorga un premi propi com a reconeixement especial a Mª Antònia Crespí pel projecte «Sonido vital-Marjeleres»

En aquesta residència s’investigarà sobre la relació entre la dona, l’aliment i la memòria oral a través de nous llenguatges de divulgació entre la dramatúrgia, el món digital i la història de Mallorca.

La residència es realitzarà al setembre i octubre de 2021 i compta també amb un premi de 2500 €

So vital és una extensió d’un projecte d’investigació, innovació i divulgació en diferents arts que va arrancar Tonina Crespí al 2014, Arrels -Històries de Marjaleres, dones del món rural, amb la intenció de visibilitzar. crear xarxes comunes i donar veu a diferents ecosistemes semblants dins el món mediterrani. El projecte s’ha divulgat a través de performances, teatre, xerrades, enregistrament de testimonis, audiovisuals, s’ha creat una partitura musical i ara el projecte So Vital és una aproximació al territori sonor orgànic del món rural. Sons que s’han anat transformant així com s’ha anat transformant el territori i el paisatge viu. Sons que es combinen amb una acció disruptiva visual que representa la memòria real i alhora la ficció i la fantasia del concepte ‘Illes Balears’ i de la mediterrània. 

Un paisatge visual impossible d’encaixar fruit d’uns ecosistemes turístics que generen una resposta sensorial, un paisatge social, un ecosistema que crea una nova experiència, un neoturisme. En una plataforma digital s’ampiarà l’exposició. També, gràcies a na Tonina, descobrirem la relació que Josep Planas va tenir amb el món rural.

 

CASTELLANO

Resolución de las becas "Experiencias sonoras 2021"

Casa Planas y el Teatro Principal anuncian la resolución de las becas de Investigación artística «Experiencias sonoras 2021»

El proyecto ganador es de Jordi Alomar:

«A la traça» de Jordi Alomar es un trabajo en curso iniciado en 2019 en forma de instalación y dispositivo audiovisual que indaga sobre el registro y la sedimentación de trazas sobre el territorio a través de la memoria. Parte de una focalización sobre la vivencia en espacios caracterizados por una hidrografía compleja y que han sufrido transformaciones sociales, demográficas y de paisaje rápidas, radicales e irreversibles debido al turismo.

La residencia se realizará de septiembre a octubre de 2021 y cuenta con un premio de 2500 €

Casa Planas otorga un premio propio como reconocimiento especial a Mª Antonia Crespí por el proyecto «Sonido vital-Marjeleres»

En esta residencia se investigará sobre la relación entre la mujer, el alimento y la memoria oral a través de nuevos lenguajes de divulgación entre la dramaturgia, el mundo digital y la historia de Mallorca.

La residencia se realizará en septiembre y octubre de 2021 y cuenta también con un premio de 2500 €

Sonido vital es una extensión de un proyecto de investigación, innovación y divulgación en diferentes artes que arrancó Tonina Crespí 2014, Raíces -Historias lagunero, mujeres del mundo rural, con la intención de visibilizar, crear redes comunes y dar voz a diferentes ecosistemas similares en el mundo mediterráneo. El proyecto se ha divulgado a través de performances, teatro, charlas, grabación de testimonios, audiovisuales, se ha creado una partitura musical y ahora el proyecto Sonido Vital es una aproximación al territorio sonoro orgánico del mundo rural. Sonidos que se han ido transformando así como se ha ido transformando el territorio y el paisaje vivo. Sonidos que se combinan con una acción disruptiva visual que representa la memoria real y al mismo tiempo la ficción y la fantasía del concepto ‘Islas Baleares’ y de la mediterránea.

Un paisaje visual imposible de encajar fruto de unos ecosistemas turísticos que generan una respuesta sensorial, un paisaje social, un ecosistema que crea una nueva experiencia, un neoturisme. En una plataforma digital s’ampiarà la exposición. También, gracias a Tonina, descubriremos la relación que Josep Planas tuvo con el mundo rural.