Taller de Creació

Taller de Creación

Espai multifuncional per a exposicions, formacions, xerrades, projeccions.

Espacio multifuncional para exposiciones, formaciones, charlas, proyecciones.

Espai multifuncional per a exposicions, formacions, xerrades, projeccions.

50 mts2
30 persones assegudes
Taula de treball per a tallers
projector
Sistema d’altaveus
Espai per a emmagatzematge
Parquet de sòl flotant

Espacio multifuncional para exposiciones, formaciones, charlas, proyecciones.

50 mts2
30 personas sentadas
Mesa de trabajo para talleres
Proyector
Sistema de altavoces
Espacio para almacenaje
Parquet de suelo flotante