Sputnik radio

Xerrades

Charlas

Càmera oberta

Càmera oberta

Des de Casa Planas organitzem una sèrie de debats i trobades entre artistes, makers i creatius per parlar sobre la imatge i la cultura contemporània. Un nou programa adreçat a establir espais de diàleg i aprenentatge entre artistes

Modera: Belén Iniesta.

Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

25/01/22, 17 h Imatge i còpia

25/02/22, 17 h Imatge i codi

25/03/22, 17 h Imatge i trànsit 

29/04/22, 17 h Imatge i format

27/05/22, 17 h Imatge i intuïció 

30/06/22, 18:30 h Imatge i llenguatge turístic. Masterclass Antoni Muntadas.

30/09/22, 17h Imatge i espai 

21/10/22, 17:30 h Imatge i impacte

25/11/22, 17 h Imatge expandida 

16/12/22, 17 h Imatge amb imatge 

Cámara abierta

Desde Casa Planas organizamos una serie de debates y encuentros entre artistas, makers y creativos para hablar sobre la imagen y la cultura contemporánea. Un nuevo programa dirigido a establecer espacios de diálogo y aprendizaje entre artistas

Modera: Belén Iniesta.

Lugar: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

25/01/22, 17 h Imagen y copia

25/02/22, 17 h Imagen y código

25/03/22, 17 h Imagen y tránsito

29/04/22, 17 h Imagen y formato

27/05/22, 17 h Imagen e intuición

30/06/22, 18:30 h Imagen y lenguaje turístico. Masterclass Antoni Muntadas.

30/09/22, 17h Imagen e impacto

21/10/22, 17 h Imagen y proceso

25/11/22, 17 h Imagen expandida

16/12/22, 17 h Imagen con imagen

©PlanasArchive

MASTERCLASS

Antoni Muntadas

30/06/22, 18:30h Imatge i llenguatge turístic

“Que venen les sueques”

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) pioner del media art, de l’art conceptual i d’arxiu a Espanya. Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2005. Oferirà una masterclass on analitzarà la imatge del turisme i publicitat dels anys 50 i 60 a partir de l’arxiu Planas.

30/06/22, 18:30h Imagen y lenguaje turístico

“Que vienen las suecas”

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) pionero del media art, del arte conceptual y de archivo en España. Premio Nacional de Artes Plásticas 2005. Ofrecerá una masterclass en la que analizará la imagen del turismo y publicidad de los años 50 y 60 a partir del archivo Planas.

27/05/22, 17 h Imatge i intuició

Activitat entre artistes i interessats en cultura visual. Modera Belén Iniesta, quien nos trae cada mes referents i idees per reflexionar de forma conjunta sobre la imatge contemporània. En aquesta ocasió dedicarem la sessió al marató fotogràfic amb dinàmiques per pensar i fer imatges.

27/05/22, 17 h Imagen e intuición

Actividad entre artistas e interesados en cultura visual. Modera Belén Iniesta, quien nos trae cada mes referentes e ideas para reflexionar de forma conjunta sobre la imagen contemporánea. En esta ocasión dedicaremos la sesión al maratón fotográfico con dinámicas para pensar y hacer imágenes.

29/04/22, 17 h Imatge i format

La imatge té una forma, d’origen respon a una naturalesa: analògica o digital, a un codi, una mida, que té la capacitat de ser variable, la seva pròpia biologia condiciona la seva vida i distribució. Nosaltres posarem en debat el condicionant que suposa el format per a una imatge, i com això li aporta valor o legitima la seva validesa.

29/04/22, 17 h Imagen y formato

La imagen tiene una forma, de origen responde a una naturaleza: analógica o digital, a un código, un tamaño, que tiene la capacidad de ser variable, su propia biología condiciona su vida y distribución. Nosotros pondremos en debate el condicionante que supone el formato para una imagen, y cómo esto le aporta valor o legitima su validez.

25/03/22, 17 h Imatge i trànsit

La imatge no és una entitat estanca, dependent del seu context, de la nostra mirada i de la receptora la podem entendre o fer una anàlisi en una direcció o un altre. Que fa transitar una imatge? Vine a debatre sobre imatge i trànsit amb nosaltres.

25/03/22, 17 h Imagen y tránsito

La imagen no es una entidad estanca, es dependiente de su contexto, de nuestra mirada y de la receptora. La podemos entender, o realizar un análisis, en una dirección u otra. ¿Qué hace transitar una imagen? Ven a debatir sobre imagen y tránsito  con nosotras.

NTFs per a Artistes

El dimecres 27 d’abril a les 19 h  començarem amb una sèrie de tallers oberts de NFTs per a Artistes, la primera sessió guiada per @fransimo_nft serà una introducció a blockchain, wallets, NFTs, ethereum…

Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

NFTs para Artistas

El miércoles 27 de abril a las 19 hempezaremos con una serie de talleres abiertos de NFTs para Artistas, la primera sesión guiada por @fransimo_nft será una introducción a blockchain, wallets, NFTs, ethereum…

Lugar: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

25/02/22, 17 h Imatge i codi

La imatge i el codi es relacionen de forma directa en un entorn digital. A través del codi es pot generar imatge, i una representació te un codi que la representa. Debatrem amb artistes i creadores com es relacionen amb el codi i quin es el seu procés de creació.

25/02/22, 17 h Imagen y código

La imagen y el código se relacionan de forma directa en un entorno digital. A través del código se puede generar imagen, y una representación tiene un código que la representa. Debatiremos con artistas y creadoras cómo se relacionan con el código y cuál es su proceso de creación.

25/01/22, 17 h Imatge i còpia

En aquesta trobada debatrem el sobre la imatge i la copia, l’original, com les influencies i referents conformen una nova imatge, i quin valor simbòlic i identitat té la reproducció.

25/01/22, 17 h Imagen y copia

En este encuentro debatiremos sobre la imagen y la copia, el original, cómo las influencias y referentes conforman una nueva imagen, y qué valor simbólico e identidad tiene la reproducción.

Trobada de professionals de la imatge de Mallorca

Des de Casa Planas sentim que no hi ha un espai de trobada professional a Mallorca dedicat a la fotografia.
Convoquem aquesta trobada per fer una anàlisi col·lectiva de l’estat de la qüestió. Identificarem els agents, els contextos i les oportunitats professionals de l’illa.
Una oportunitat perquè els professionals es puguin conèixer, apoderar-se i projectar un millor context professional.
No cal inscripció prèvia.

02/12/21, 18:00h

Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

Encuentro de profesionales de la imagen de Mallorca

Desde Casa Planas sentimos que no hay un espacio de encuentro profesional en Mallorca dedicado a la fotografía.
Convocamos este encuentro para hacer un análisis colectivo del estado de la cuestión. Identificaremos los agentes, contextos y oportunidades profesionales de la isla.
Una oportunidad para que los profesionales puedan conocerse, empoderarse y proyectar un mejor contexto profesional.
No se requiere inscripción previa.

02/12/21, 18:00h

Lugar: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

Col·lectiu RUIDO PHOTO

Ruido Photo fa més de 15 anys que mostren problemàtiques socials i denuncien violacions als Drets Humans usant totes les eines de què disposen: fotos i vídeos, exposicions, llibres, fotografia participativa i formació. Han rebut la beca de National Geographic Society o el Premi Ortega y Gasset, entre d’altres. No els importen les fotos. Els importen les històries.

17/06/21, 13:00h

Directe d’Instagram

LES IMATGES DES DE BAIX

Pensament crític sobre imatge, sexualitat i treball amb l’artista i investigadora Andrea Corrales.

Converses online a Casa Planas

7/5/2021, 20:00h Andrea Soto Calderón

14/5/2021 20:00h Lucía Egaña Rojas

21/5/2021 20:00h Linda Porn Davis

Masterclass Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta, fotògraf, artista, docent, assagista i crític, va oferir una masterclass a Casa Planas.
 
Va ser un plaer comptar amb l’experiència, visió. Durant la seva investigació i recerca sobre el fantasma de l’actriu Margarita Xirgu, Joan Fontcuberta va trobar una de les imatges a l’Arxiu Planas.

30/4/2021, 18:00h

Mecanismes de ficció històrica

Taula rodona «Mecanismes de ficció històrica» amb Joan Fontcuberta, Marina Planas, Jaume Reus i Imma Prieto.
 
Una jornada on vam reflexionar entorn la fotografia, la mirada i l’Arxiu Planas en el marc actual amb tres grans personalitats del món de l’art i la cultura com el fotògraf Joan Fontcuberta; Imma Prieto, directora Es Baluard i Jaume Reus, historiador de l’art i gestor cultural. La taula va estar moderada per Marina Planas directora de Casa Planas.

27/4/2021, 18:30h

Dijous Oberts

Dijous Obert és un programa de portes obertes per a artistes, creadors i creatius amb diferents temàtiques o interessos per promoure el coneixement horitzontal. Són trobades de grups reduïts per fomentar el diàleg, networking i l’accessibilitat de la cultura.

Activitat gratuïta en col·laboració amb el depde Joventut de l‘Ajuntament de Palma i l’Associació Veïns Es Fortí.

Dijous Obert es un programa de puertas abiertas para artistas, creadores y creativos con diferentes temáticas o intereses para promover el conocimiento horizontal. Son encuentros de grupos reducidos para fomentar el diálogo, networking y la accesibilidad de la cultura.

Actividad gratuita en colaboración con el dep. de Joventut del Ajuntament de Palma y la Associació Veïns Es Fortí.

Dijous Obert amb Oriol Fontdevila

Dijous Obert passats

Dijous Obert pasados

Dijous Obert a Sputnik Ràdio

Dijous Obert en Sputnik Radio

Art i narrativa - Arte y narrativa
Art i so - Arte y sonido
Art i procés - Arte y proceso
Art i Postcolonialisme - Arte y Postcolonialismo.
Art i estètiques de l'turisme. - Arte y estéticas del turismo.

Dijous Obert Propers

Dijous Obert Próximos

25/01/22, 17 h Imagen y copia

25/01/22, 17 h Imagen y copia