Sputnik radio

PIT ART

L’ART COM A EINA D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

«PIT ART» és un projecte impulsat des de Casa Planas on entenem la importància de l’art com a eina d’intervenció socioeducativa. Treballarem amb el col·lectiu de Dones amb Càncer de Mama i la seva dimensió social.

Des de Casa Planas volem donar difusió al qüestionari d’un projecte que s’està creant des del Grau d’Educació Social i dirigit per M. Esperança Ramis.

«PIT ART» neix com a eina d’intervenció socioeducativa amb la finalitat d’empoderar, acompanyar, visibilitzar, normalitzar i reivindicar els cossos i els processos de les dones amb càncer de mama a través de l’art. És un projecte multidisciplinari, multidimensional, transversal amb mirada interseccional i perspectiva de gènere, en ell s’entrellaçarà l’art com a eina educativa transformadora, dirigit a les dones que estan o han estat en un procés de càncer de mama.

Es vol abordar el projecte des de la intervenció i la importància de l’art en donar resposta als diferents processos vitals. El propòsit és centrar-se en l’acompanyament, suport, resignificació, empoderament …. de les dones i amb la ferma intenció de crear consciència i sensibilitat cap a la societat per tal de fomentar canvis socials que puguin garantir i promoure el benestar de totes les persones a través dels diferents aprenentatges.

Aquest projecte que es durà a 2021 a Casa Planas es faran diferents accions de conscienciació social i treball d’innovació social utilitzant l’art i la creativitat com canal de coneixement, experimentació i desconstrucció.

Per a poder conèixer l’opinió d’un nombre més elevat de persones que es trobin en aquesta situació o hagin passat pel procés, es comparteix el qüestionari “PIT ART” de manera anònima i voluntària.

S’agraeix per endavant; la difusió, col·laboració i participació.

Citant a Isak Dinesen: «Totes les penes poden suportar-se si s’escriu una història sobre elles”.

Qüestionari “PIT ART

 

«PIT ART» es un proyecto impulsado desde Casa Planas donde entendemos la importancia del arte como herramienta de intervención socioeducativa. Trabajaremos con el colectivo de Mujeres con Cáncer de Mama y su dimensión social.

Desde Casa Planas queremos dar difusión al cuestionario de un proyecto que se está creando desde el Grado de Educación Social y dirigido por M. Esperança Ramis.

«PIT ART» nace como herramienta de intervención socioeducativa con el fin de empoderar, acompañar, visibilizar, normalizar y reivindicar los cuerpos y los procesos de las mujeres con cáncer de mama a través del arte. Es un proyecto multidisciplinario, multidimensional, transversal con mirada interseccional y perspectiva de género, en él se entrelaza el arte como herramienta educativa transformadora, dirigido a las mujeres que están o han estado en un proceso de cáncer de mama.

Se quiere abordar el proyecto desde la intervención y la importancia del arte al dar respuesta a los diferentes procesos vitales. El propósito es centrarse en el acompañamiento, apoyo, resignificación, empoderamiento …. de las mujeres y con la firme intención
de crear conciencia y sensibilidad hacia la sociedad para fomentar cambios sociales que puedan garantizar y promover el bienestar de todas las personas a través de los diferentes aprendizajes.

Este proyecto se llevará a cabo en 2021 en Casa Planas. Se realizarán diferentes acciones de concienciación social y trabajo de innovación social utilizando el arte y la creatividad como canal de conocimiento, experimentación y deconstrucción.

Para poder conocer la opinión de un número más elevado de personas que se encuentren en esta situación o hayan pasado por el proceso, se comparte el cuestionario de “PIT ART”, este será anónimo y voluntario.

Se agradece de antemano; la difusión, colaboración y participación.

Citando a Isak Dinesen: «Todas las penas pueden soportarse si se escribe una historia sobre ellas».

Cuestionario “PIT ART