Sputnik radio

Taller ComunicaTEa

Expressió personal amb tècniques audiovisuals: pintura, il·lustració, còmic, animació, vídeo…
Dirigit a persones amb TEA
Sessió setmanal de dilluns a dijous de 16-18h en grups reduïts
40€/mes
Imparteix: Elitxo Garayalde
+info cursos@casaplanas.org
Casa Planas Av.Sant Ferran, 21.
 

Presentació:
ComunicaTEa és un projecte impulsat per Casa Planas per oferir un espai a les persones amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) en el qual poder aprendre, desenvolupar-se i sobretot expressar-se utilitzant la creativitat com a motor i les eines audiovisuals com a llenguatge.

Fa més de 5 anys que treballem amb aquest col·lectiu i apostem per l’art com a via per a la inclusió i innovació social.

 

Objectius:
L’objectiu principal és comunicar-se; desenvolupar la capacitat comunicativa dels i les assistents. Així com aprenguin tècniques audiovisuals que puguin ser-los útils tant en el personal com en una possible inserció sociolaboral.

De manera col·lateral es treballen altres aspectes com: la gestió emocional, la flexibilitat, la tolerància, l’empatia, el compromís, compartir un espai, etc.

 
Metodologia:
Es treballa, habitualment, de manera individual amb cada participant. Es planifica un projecte a desenvolupar ja sigui un còmic, una pintura, una petita animació, etc. Posem el focus en la persona, el que es fa des del projecte és facilitar el camí, acompanyar, i oferir la possibilitat de visibilitzar les propostes que es van creant. En tot procés comunicatiu hi ha dues parts: emissor i receptor, per tant, considerem molt important compartir els treballs realitzats.
 
S’ofereix flexibilitat horària pel que fa a les sessions. El taller estarà disponible de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00, els mateixos participants juntament amb la persona responsable de l’aula decidiran quin dia o dies poden assistir-hi. Al Centre Casa Planas: a Avinguda de Sant Ferran, 21.
 

Destinataris:
Persones amb TEA de 16 anys en endavant que tinguin ganes d’experimentar i crear amb eines
audiovisuals. Es valorarà aptituds artístiques i / o tècniques, però no són imprescindibles.
Per a informació i reserves: cursoscasaplanas@gmail.com

Equip:
És un equip multidisciplinari: un tècnic audiovisual amb anys d’experiència tant en producció com en
formació, una educadora social i l’equip de gestió, coordinació i acompanyament psicològic de Casa
Planas.

Sesión semanal de lunes a jueves de 16-18h en grupos reducidos
40€/mes
Impartei: Elitxo Garayalde
+info cursos@casaplanas.org
Casa Planas Av.Sant Ferran, 21.
 

Presentación:
ComunicaTEa es un proyecto impulsado por Casa Planas para ofrecer un espacio a las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) en el que poder aprender, desarrollarse y sobre todo expresarse utilizando la creatividad como motor y las herramientas audiovisuales como lenguaje.

Llevamos más de 5 años trabajando con este colectivo y apostamos por el arte como vía para la inclusión e innovación social.
 
Objetivos:
El objetivo principal es comunicarSE; desarrollar la capacidad comunicativa de los y las asistentes. Así como que aprendan técnicas audiovisuales que puedan serles útiles tanto en lo personal como en una posible inserción sociolaboral. De manera colateral se trabajan otros aspectos como: la gestión emocional, la flexibilidad, la tolerancia, la empatía, el compromiso, compartir un espacio, etc.
 
Metodología:
Se trabaja, habitualmente, de manera individual con cada participante. Se planifica un proyecto a desarrollar ya sea un cómic, una pintura, una pequeña animación, etc. Ponemos el foco en la persona, lo que se hace desde el proyecto es facilitar el camino, acompañar, y ofrecer la posibilidad de visibilizar las propuestas que se van creando. En todo proceso comunicativo hay dos partes: emisor y receptor, por lo tanto, consideramos muy importante compartir los trabajos realizados.
 
Se ofrece flexibilidad horaria en cuanto a las sesiones. El taller estará disponible de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 serán los propios participantes junto con la persona responsable del aula quienes decidirán qué día o días pueden asistir. En el Centro Casa Planas: en Avinguda de Sant Ferran, 21.
 
Destinatarios:
Personas con TEA de 16 años en adelante que tengan ganas de experimentar y crear con herramientas audiovisuales. Se valorará aptitudes artísticas y/o técnicas, pero no son imprescindibles.
Para información y reservas: cursoscasaplanas@gmail.com
 
Equipo:
Es un equipo multidisciplinar: una técnico audiovisual con años de experiencia tanto en producción como en formación, una educadora social y el equipo de gestión, coordinación y acompañamiento psicológico de Casa Planas.