Sputnik radio

ART INVESTIGATION PROGRAMME

Residència d’investigació de experiències sonores 2021

Residencia de investigación de experiencias sonoras 2021

CATALÀ

Casa Planas amb el suport del Teatre Principal anuncien la segona edició de Residències de Recerca Artística per a desenvolupar i produir projectes innovadors que promoguin la creació i recerca en l’àmbit de totes les arts vives.

A través del Centre de Recerca Artística i Cultura Contemporània, a Casa Planas impulsem un programa de residències de recerca per a creadors/creadores i pensadors/pensadores vinculats i vinculades a l’art contemporani.

ART INVESTIGATION PROGRAMME és un programa iniciat el 2017 per promoure la recerca artística, protegir el teixit cultural de les illes i despertar de forma innovadora l’Arxiu Planas.

Busquem projectes que investiguen la imatge contemporània des de l’art sonor i digital. Que aportin una visió contemporània del món tecnològic com a plataforma d’experimentació, noves tele-presències i meta-relacions. Ens interessa donar suport a projectes que s’hibriden disciplines, que treballen temàtiques de l’agenda contemporània i que tenen un perfil socioeducatiu.

En aquest programa s’afavoreixen contextos per a la creació, espais de treball, processos de recerca, taules rodones, laboratoris de cocreació, trobades entre artistes, comissaris, col·lectius i professionals del sector. Fomentarem la trobada i sintonia entre altres residents de Casa Planas i altres projectes germans del programa de residències del Teatre Principal. Respon a l’objectiu de fomentar i afavorir els contextos de creació i investigació artística contemporània de manera professional així com reflexionar i investigar des d’una perspectiva local sobre els fluxos culturals i les influències internacionals a les Illes.

Es farà un petit vídeo que documenti els processos de creació dels projectes del projecte guanyador.

Premi: 2.500€ 

Durada: 2 mes

Calendari: Septembre i Octobre 2021

Data límit d’entrega de la sol·licitud: 15 de juny 2021

Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

CASTELLANO

Casa Planas con el apoyo del Teatre Principal anuncian su segunda edición de Residencias de Investigación Artística para desarrollar y producir proyectos innovadores que promuevan la creación e investigación en el ámbito de todas las artes vivas.

El Centro de Investigación Artística y cultura contemporánea, Casa Planas impulsa un programa de residencias de investigación para creadoras/es y pensadoras/es en torno a la creación contemporánea.

ART INVESTIGATION PROGRAMME es un programa iniciado en 2017 para promover la investigación artística, proteger el tejido cultural de las islas y despertar de forma innovadora el Archivo Planas.

Buscamos proyectos que investigan la imagen contemporánea desde el arte sonoro y digital. Que aporten una visión contemporánea del mundo tecnológico como plataforma de experimentación, nuevas tele-presencias y meta-relaciones. Nos interesa apoyar proyectos que hibridan disciplinas, que trabajan temáticas de la agenda contemporánea y que tienen un perfil socio-educativo.

En este programa se favorecen contextos para la creación, espacios de trabajo creativo, procesos de investigación, mesas redondas, laboratorios de co-creación, encuentros entre artistas, comisarios, colectivos y profesionales del sector. Fomentaremos el encuentro y sintonía entre otrxs residentes de Casa Planas y proyectos hermanos del programa de residencias del Teatre Principal. Responde al objetivo de fomentar y favorecer los contextos de creación e investigación artística contemporánea de forma profesional así como reflexionar e investigar desde una perspectiva local sobre los flujos culturales y las influencias internacionales en las Islas.

Se hará un pequeño video que documente los procesos de creación del proyecto ganador.

Premio: 2.500 €

Duración: 2 meses

Calendario: Septiembre y Octubre 2021

Fecha límite de entrega de la solicitud: 15 de junio 2021

Más información: residenciascasaplanas@gmail.com // 971966751