ÆFLUENTS

Residència d’investigació i producció 2021

Residencia de investigación y producción 2021

CATALÀ

ÆFLUENTS  és un projecte impulsat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània liderat per Associació Gestió Integral Serveis Socioculturals Idea (Idea Associació Cultural) (Catalunya) i compta amb la coordinació d’entitats culturals com el Centre d’Investigació i Cultura Contemporània Casa Planas (Balears), RZM (Catalunya) i Slash Culture (Occitània).

El projecte té com a objectiu promoure la creació contemporània i el pensament crític posant el focus als artistes que inicien la seva trajectòria artística i la digitalització dels processos de creació i la seva obra.

La temàtica que uneix el consorci d’entitats és treballar la conceptualització i resignificació simbòlica del terme afluència. Els rius i els fluxos d’aigua sempre han estat un recurs simbòlic, una metàfora que ha servit com espai de trobada, connexió, expansió i desafiament per l’ésser humà.

Busquem projectes innovadors que aportin discurs i pensament  sobre el territori, l’aigua, els efectes de la pandèmia a la societat, dinàmiques de sostenibilitat social, lectures contemporànies del món rural i l’art com producció simbòlica i eina de canvi social.

Aquesta residència ofereix l’accés a l’Arxiu Planas amb un fons d’imatges de les Illes Balears als anys 60 i 70 que mostren la transformació del paisatge per l’impacte econòmic i social derivat del turisme de masses.

Premi: 2.000€ 

Durada: 1 mes

Calendari: 1 de juny fins a 30 de juny 2021

Data límit d’entrega de la sol·licitud: 21 de març 2021
Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

CASTELLANO

ÆFLUENTS  es un proyecto impulsado por la Eurorregión Pirineos Mediterránea liderado por la Asociación de Gestión Integral de Servicios Socioculturales Idea (Idea Asociación Cultural) (Cataluña) y cuenta con la coordinación de entidades culturales como el Centro de Investigación y Cultura Contemporánea Casa Planas (Baleares), Colectivo RZM (Cataluña) y Slash Culture (Occitania).

El proyecto tiene como objetivo promover la creación contemporánea y el pensamiento crítico poniendo el foco en los artistas que inician su trayectoria artística y la digitalización de los procesos de creación y su obra.

La temática que une el consorcio de entidades es trabajar en la conceptualización y re-significación simbólica del término afluencia. Los ríos y los flujos de agua siempre han sido un recurso simbólico, una metáfora que ha servido como espacio de encuentro, conexión, expansión y desafío para el ser humano.

Buscamos proyectos innovadores que aporten discurso y pensamiento sobre el territorio, el agua, los efectos de la pandemia en la sociedad, dinámicas de sostenibilidad social, lecturas contemporáneas del mundo rural y el arte como producción simbólica y herramienta de cambio social.

Esta residencia ofrece el acceso al Archivo Planas con un fondo de imágenes de las Islas Baleares en los años 60 y 70 que muestran la transformación del paisaje por el impacto económico y social derivado del turismo de masas.

Premio: 2000 €

Duración: 1 mes

Calendario: 1 de junio hasta 30 de junio 2021

Fecha límite de entrega de la solicitud: 21 de marzo 2021

Más información: residenciascasaplanas@gmail.com // 971966751

FRANÇAIS

ÆFLUENTS c’est un projet promu par l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée dirigé par l’Associació Gestió Integral Serveis Socioculturals Idea – Idea Associació Cultural- (Catalogne) et coordonné par trois entités culturelles telles que le Centre de Recherche et de Culture Contemporaine Casa Planas (Îles Baléares), l’Associació Cultural Col·lectiu RZM (Catalogne) et Slash Culture (Occitanie).

Le projet vise à promouvoir la création contemporaine, la numérisation des processus de création des ouvres et la pensée critique en se concentrant sur les artistes qui commencent leur carrière artistique.

Le thème qui unit le consortium des assotiations est de travailler sur la conceptualisation et la signification symbolique du terme flux. Les rivières et les cours d’eau ont toujours été une ressource symbolique, une métaphore qui a servi d’espace de rencontre, de connexion, d’expansion et de défi pour les êtres humains.

Nous recherchons des projets innovants qui apportent discours et réflexion sur le territoire, l’eau, les effets de la pandémie sur la société, les dynamiques de durabilité sociale, les lectures contemporaines du monde rurale et l’art comme production symbolique et outil de changement social.

Cette résidence donne accès aux archives de Casa Planas, avec une collection d’images des îles Baléares des  années 60 et 70 qui montrent la transformation du paysage par l’impact économique et social du tourisme de masse.

Prix: 2000 € 

Durée: 1 mois

Calendrier: 1er juin au 30 juin 2021

Limite de candidature: 21 mars 2021

Plus d’informations: residenciascasaplanas@gmail.com // (+34) 971966751

ENGLISH

ÆFLUENTS is a project powered by the Euroregion Pyrenees Mediterranea and led by the Association of Integral Management of Sociocultural Services Idea (Idea Cultural Association) (Catalonia), and counts with the cooperation of cultural organisations such as the Centre for Investigation and Contemporary Culture Casa Planas (Balearic Isles), RZM collective (Catalonia) and Slash Culture (Occitanie)

The project aims to promote both contemporary art and critical thinking, focusing on artists who are starting their careers as well as on the digitalisation of their work and creative process.

The theme which brings together these different entities revolves around the conceptualisation and symbolic reinterpretation of the term influx. Rivers and water fluxes have long been a symbolic resource, a metaphor which has served as a meeting place, connection, expansion and challenge for human beings.

We are looking for innovative projects which can bring forth thought and discourse around themes of territory, water, the effects of the current pandemic on society, social sustainability, contemporary interpretations of the rural world and art as a tool for symbolic production and social change.

This residency offers access to the Planas Archive, made up by a huge number of images from the Balearic Islands in the 60’s and 70’s, showing the landscape transformations inflicted by the economic and social changes occurred as a direct product of mass tourism.

Prize: 2000 €

Duration: 1 month

Calendar: From the 1st of June until the 30th of June 2021

Submission deadline: 21st March 2021

More information: residenciascasaplanas@gmail.com // (+34) 971966751

El partner del projecte Æfluents anuncia la resolució del projecte guanyador d’Albert GarcíaAlzórriz

El partner del proyecto Æfluents anuncia la resolución del proyecto ganador de Albert García-Alzórri

El partner del projecte Æfluents s’anuncia la resolució del projecte guanyador d’Albert GarcíaAlzórriz amb el projecte Insular que consisteix en un projecte artístic i documental que aborda la condició geogràfica i antropològica de Mallorca com una illa d’illes, a través del rodatge cinematogràfic en centres de gestió de recursos i complexos recreatius, per tal de cartografiar les paradoxes i hibridacions dels fluxos i afluents, tant metafòrics com reals, des de l’escala territorial a la molecular. L’objectiu d’Insular és esbossar una poètica audiovisual compromesa amb els contextos ecològic i social contemporanis.

Com a projecte suplent serà Totes les coses possibles de l’artista Sergio Monje.

El premi consisteix en: un mes de residència al centre cultural Casa Planas i la participació en el RZM Festival de Catalunya a l’agost.

La residència es durà a terme durant el mes de juny de 2021.

És un projecte impulsat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània liderat per l’Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals Idea (Idea Associació Cultural) (Catalunya) i compta amb la coordinació d’entitats culturals com el Centre d’Investigació i Cultura Contemporània Casa Planas (Balears), col·lectiu RZM (Catalunya) i Slash Culture (Occitània).

El projecte té com a objectiu promoure la creació contemporània i el pensament crític posant el focus en els artistes que inicien la seva trajectòria artística i la digitalització dels processos de creació i la seva obra.

La temàtica que uneix el consorci d’entitats és treballar en la conceptualització i resignificació simbòlica del terme afluència. Els rius i els fluxos d’aigua sempre han estat un recurs simbòlic, una metàfora que ha servit com a espai de trobada, connexió, expansió i desafiament per a l’ésser humà.

Busquem projectes innovadors que impulsin el discurs i pensament sobre el territori, l’aigua, els efectes de la pandèmia en la societat, dinàmiques de sostenibilitat social, lectures contemporànies del món rural i l’art com a producció simbòlica i eina de canvi social.

Aquest establiment ofereix l’accés a l’Arxiu Planas amb un fons d’imatges de les Illes Balears en els anys 60 i 70 que mostren la transformació del paisatge per l’impacte econòmic i social derivat del turisme de masses.

El partner del proyecto Æfluents anuncia la resolución del proyecto ganador de Albert García-Alzórriz con el proyecto Insular que consiste en un proyecto artístico y documental que aborda la condición geográfica y antropológica de Mallorca como una isla de islas, a través del rodaje cinematográfico en centros de gestión de recursos y complejos recreativos, con el fin de cartografiar las paradojas e hibridaciones de los flujos y afluentes, tanto metafóricos como reales, desde la escala territorial a la molecular. El objetivo de Insular es esbozar una poética audiovisual comprometida con los contextos ecológico y social contemporáneos.

Como proyecto suplente será Todas las cosas posibles del artista Sergio Monje.

El premio consiste en : un mes de residencia en el centro cultural Casa Planas y la participación en el RZM Festival de Cataluña en agosto.

La residencia se llevará a cabo durante el mes de junio de 2021.

Es un proyecto impulsado por la Eurorregión Pirineos Mediterránea liderado por la Asociación de Gestión Integral de Servicios Socioculturales Idea (Idea Asociación Cultural) (Cataluña) y cuenta con la coordinación de entidades culturales como el Centro de Investigación y Cultura Contemporánea Casa Planas (Baleares), Colectivo RZM (Cataluña) y Slash Culture (Occitania).

El proyecto tiene como objetivo promover la creación contemporánea y el pensamiento crítico poniendo el foco en los artistas que inician su trayectoria artística y la digitalización de los procesos de creación y su obra.

La temática que une el consorcio de entidades es trabajar en la conceptualización y re-significación simbólica del término afluencia. Los ríos y los flujos de agua siempre han sido un recurso simbólico, una metáfora que ha servido como espacio de encuentro, conexión, expansión y desafío para el ser humano.

Buscamos proyectos innovadores que impulsen el discurso y pensamiento sobre el territorio, el agua, los efectos de la pandemia en la sociedad, dinámicas de sostenibilidad social, lecturas contemporáneas del mundo rural y el arte como producción simbólica y herramienta de cambio social.

Esta residencia ofrece el acceso al Archivo Planas con un fondo de imágenes de las Islas Baleares en los años 60 y 70 que muestran la transformación del paisaje por el impacto económico y social derivado del turismo de masas.