Taller ComunicaTEa

Expressió personal amb tècniques audiovisuals: pintura, il·lustració, còmic, animació, vídeo…
Dirigit a persones amb TEA

«L’art és l’expressió de forma visual d’un conjunt de sentiments, emocions, estats d’ànim, idees i tot allò que es troba dins de cada persona. És una eina de comunicació molt poderosa que es pot utilitzar per plasmar fraccions del món intern de cadascú i ser interpretades pel món exterior. A base d’aquesta filosofia, es va crear un projecte ambiciós anomenat ComunicaTEA on les persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) puguin exercir la seva creativitat, expressar els seus pensaments o tenir un espai d’animació i diversió El projecte ofereix un espai de participació amb finalitats artístiques creant còmics, pintures, petites animacions i més, sigui de manera tradicional o digital. Durant el taller, hi haurà un acompanyament dels responsables per a cada participant, així facilitant la transmissió de les idees en format artístic, donar-los protagonisme i sobretot sentir-se escoltats. També, com cada comunicació dialogada necessita un receptor, el  projecte considera imprescindible compartir de tots els treballs realitzats.»

«El arte es la expresión de forma visual de un conjunto de sentimientos, emociones, estados de ánimo, ideas y todo aquello que se encuentra dentro de cada persona. Es una herramienta de comunicación muy poderosa que se puede utilizar para plasmar fracciones del mundo interno de cada uno y ser interpretadas por el mundo exterior. A base de esta filosofía, se creó un proyecto ambicioso llamado ComunicaTEA donde las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) puedan ejercer su creatividad, expresar sus pensamientos o tener un espacio de animación y diversión. El proyecto ofrece un espacio de participación con fines artísticos creando cómics, pinturas, pequeñas animaciones y más, sea de manera tradicional o digital. Durante el taller, habrá un acompañamiento de los responsables para cada participante, así facilitando la transmisión de las ideas en formato artístico, darles protagonismo y sobre todo sentirse escuchados. También, como cada comunicación dialogada necesita un receptor, el proyecto considera imprescindible el compartir de todos los trabajos realizados.»

Sessió setmanal de dilluns a dijous de 16-18h en grups reduïts
40€/mes
Imparteix: Elitxo Garayalde
+info cursos@casaplanas.org
Casa Planas Av.Sant Ferran, 21.
 

Presentació:
ComunicaTEa és un projecte impulsat per Casa Planas per oferir un espai a les persones amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) en el qual poder aprendre, desenvolupar-se i sobretot expressar-se utilitzant la creativitat com a motor i les eines audiovisuals com a llenguatge.

Fa més de 5 anys que treballem amb aquest col·lectiu i apostem per l’art com a via per a la inclusió i innovació social.

 

Objectius:
L’objectiu principal és comunicar-se; desenvolupar la capacitat comunicativa dels i les assistents. Així com aprenguin tècniques audiovisuals que puguin ser-los útils tant en el personal com en una possible inserció sociolaboral.

De manera col·lateral es treballen altres aspectes com: la gestió emocional, la flexibilitat, la tolerància, l’empatia, el compromís, compartir un espai, etc.

 
Metodologia:
Es treballa, habitualment, de manera individual amb cada participant. Es planifica un projecte a desenvolupar ja sigui un còmic, una pintura, una petita animació, etc. Posem el focus en la persona, el que es fa des del projecte és facilitar el camí, acompanyar, i oferir la possibilitat de visibilitzar les propostes que es van creant. En tot procés comunicatiu hi ha dues parts: emissor i receptor, per tant, considerem molt important compartir els treballs realitzats.
 
S’ofereix flexibilitat horària pel que fa a les sessions. El taller estarà disponible de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00, els mateixos participants juntament amb la persona responsable de l’aula decidiran quin dia o dies poden assistir-hi. Al Centre Casa Planas: a Avinguda de Sant Ferran, 21.
 

Destinataris:
Persones amb TEA de 16 anys en endavant que tinguin ganes d’experimentar i crear amb eines
audiovisuals. Es valorarà aptituds artístiques i / o tècniques, però no són imprescindibles.
Per a informació i reserves: cursoscasaplanas@gmail.com

Equip:
És un equip multidisciplinari: un tècnic audiovisual amb anys d’experiència tant en producció com en
formació, una educadora social i l’equip de gestió, coordinació i acompanyament psicològic de Casa
Planas.

Sesión semanal de lunes a jueves de 16-18h en grupos reducidos
40€/mes
Impartei: Elitxo Garayalde
+info cursos@casaplanas.org
Casa Planas Av.Sant Ferran, 21.
 

Presentación:
ComunicaTEa es un proyecto impulsado por Casa Planas para ofrecer un espacio a las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) en el que poder aprender, desarrollarse y sobre todo expresarse utilizando la creatividad como motor y las herramientas audiovisuales como lenguaje.

Llevamos más de 5 años trabajando con este colectivo y apostamos por el arte como vía para la inclusión e innovación social.
 
Objetivos:
El objetivo principal es comunicarSE; desarrollar la capacidad comunicativa de los y las asistentes. Así como que aprendan técnicas audiovisuales que puedan serles útiles tanto en lo personal como en una posible inserción sociolaboral. De manera colateral se trabajan otros aspectos como: la gestión emocional, la flexibilidad, la tolerancia, la empatía, el compromiso, compartir un espacio, etc.
 
Metodología:
Se trabaja, habitualmente, de manera individual con cada participante. Se planifica un proyecto a desarrollar ya sea un cómic, una pintura, una pequeña animación, etc. Ponemos el foco en la persona, lo que se hace desde el proyecto es facilitar el camino, acompañar, y ofrecer la posibilidad de visibilizar las propuestas que se van creando. En todo proceso comunicativo hay dos partes: emisor y receptor, por lo tanto, consideramos muy importante compartir los trabajos realizados.
 
Se ofrece flexibilidad horaria en cuanto a las sesiones. El taller estará disponible de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 serán los propios participantes junto con la persona responsable del aula quienes decidirán qué día o días pueden asistir. En el Centro Casa Planas: en Avinguda de Sant Ferran, 21.
 
Destinatarios:
Personas con TEA de 16 años en adelante que tengan ganas de experimentar y crear con herramientas audiovisuales. Se valorará aptitudes artísticas y/o técnicas, pero no son imprescindibles.
Para información y reservas: cursoscasaplanas@gmail.com
 
Equipo:
Es un equipo multidisciplinar: una técnico audiovisual con años de experiencia tanto en producción como en formación, una educadora social y el equipo de gestión, coordinación y acompañamiento psicológico de Casa Planas.