Memòria històrica

Projectes de creació interdisciplinar d'Art Jove

Proyectos de creación interdisciplinar de Art Jove

L’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), amb la col·laboració del Centre Cultural Casa Planas, convoca aquest certamen, amb l’objectiu de promoure la investigació artística jove sobre temes relacionats amb la memòria històrica. Es pot tractar de temàtiques com els inicis del turisme, la transformació del paisatge, memòria de la repressió franquista, col·lectius minoritaris, oficis perduts, edificis emblemàtics, antropologia social balear, influències culturals del turisme.

Poden participar en aquest certamen joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2023. No s’hi admet la inscripció de grups.

S’estableix una dotació total de 7.000,00 € (set mil euros), que s’ha de repartir de la manera següent:
— S’estableix un primer premi de 3.000,00 € (tres mil euros).
— S’estableix una dotació de 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic destinada a pagar un segon premi, o dos segons ex aequo, o un segon i un tercer premis, amb la distribució monetària que el jurat trobi oportuna.
— Els 3.000,00 € restants s’han de destinar a finançar la residència artística a Casa Planas dels tres finalistes, que rebran 1.000,00 € cadascun, en concepte d’honoraris d’investigació i producció.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts. El primer premi no pot ser compartit.

Dotació: 1000€
nº de beques: 3
Residència de 10 dies al mes de juliol
Deadline: 30 d’abril