OPEN STUDIO 21.10.22 

21/10/22 de 17 a 21 h

17.30h
CÀMERA OBERTA

Imatge i procés

Trobada d’artistes i creatius per parlar sobre la imatge i pensament contemporani.

Modera Belén Iniesta

18.00h i 20.00h
ARXIU I COS
45 min.

Anna Berenguer

JO HI VAIG SER // YO ESTUVE ALLÍ // I WAS THERE
Peça performativa itinerant

Alterant el concepte clàssic de visita guiada la peça busca aproximar-se a l’arxiu, a través del cos, amb l’objectiu de cercar noves formes d’intervenir-lo, transformant-lo així en un contenidor d’experiències capaç de transcendir la imatge.

Places limitades
Inscripcions a info@casaplanas.org

19.00h
GOETHE AUF MALLORCA

Sibylle Feucht

Donkey Business
La videoinstal·lació Donkey Business és una paràbola sobre com construïm el món i com adoptem sistemes de valors i no els qüestionem.

DONES FENT PAISATGE

Relats de les dones rurals de la Serra de la Tramuntana

Recerca: Empar Bosh

EXPO Arxiu Planas i memòria oral

EXPERIÈNCIES SONORES

Sergio Monje

Totes les costes possibles

Centenars postals del litoral balear s’han entrenat amb una Xarxa Generativa Adversària (GAN). Una eina intel·ligència artificial que permet generar noves imatges de litorals imaginaris.

Gallufes
Dones construint relat i paisatge

Activitats de coeducació amb dones rurals de forma intergeneracional

Art – Ruralitat – Memòria -coeducació
Work in progress

Neus Marroig i Laura Marte

REART ⇆

Lourdes Peñaranda

Perifèria estereoscòpica
Continuïtats espaciotemporals com a il·lusions perifèriques

20.00h
GOETHE AUF MALLORCA

Silke Schwarz

Always on Display
Video performance.
Qüestiona la posada en escena,
l’autorepresentació, la representació dels rols de gènere i els estereotips.

21/10/22 de 17 a 21 h

17.30h
CÀMERA OBERTA

Imagen y proceso

Encuentro de artistas y creativos para hablar sobre la imagen y el pensamiento contemporáneo.

Modera Belén Iniesta

18.00h i 20.00h
ARXIU I COS
45 min.

Anna Berenguer

JO HI VAIG SER // YO ESTUVE ALLÍ // I WAS THERE

Alterando el concepto clásico de visita guiada la pieza busca aproximarse al archivo, a través del cuerpo, con el objetivo de buscar nuevas formas de intervenirlo, transformándolo así en un contenedor de experiencias capaz de trascender la imagen.

Plazas limitadas
Inscripciones en info@casaplanas.org

19.00h
GOETHE AUF MALLORCA

Sibylle Feucht

Donkey Business
La videoinstalación Donkey Business es una parábola sobre cómo construimos el mundo y cómo adoptamos sistemas de valores y no los cuestionamos.

DONES FENT PAISATGE

Relatos de las mujeres rurales de la Serra de la Tramuntana

Investigación: Empar Bosh

EXPO Archivo Planas y memoria oral

EXPERIÈNCIES SONORES

Sergio Monje

Todas las costas posibles

Cientos postales del litoral balear se han entrenado con una Red Generativa Adversaria (GAN). Una herramienta de inteligencia artificial que permite generar nuevas imágenes de litorales imaginarios.

Gallufes
Dones construint relat i paisatge

Actividades de coeducación con mujeres rurales de forma intergeneracional

Arte – Ruralidad – Memoria -coeducación
Work in progress

Neus Marroig y Laura Marte

REART ⇆

Lourdes Peñaranda

Periferia estereoscópica
Continuidades espaciotemporales como ilusiones periféricas

20.00h
GOETHE AUF MALLORCA

Silke Schwarz

Always on Display
Video performance.
Cuestiona la puesta en escena,
la autorepresentación, la representación de los roles de género y los estereotipos.