Xerrades

Charlas

Càmera oberta

Territori de debat, reflexió i aprenentatge

Des de Casa Planas organitzem una sèrie de debats i trobades entre artistes, makers i creatius per parlar sobre la imatge i la cultura contemporània. Un nou programa adreçat a establir espais de diàleg i aprenentatge com un grup d’estudi obert. 

Modera: Belén Iniesta.

27.01.23 Imatge contra imatge

17.02.23 Imatge analògica

31.03.23 Imatge i imaginari

21.04.23 Imatge invisible

19.05.23 Imatge i moviment

23.06.23 Imatge i arxiu familiar

21.07.23 Imatge i màgia

22.09.23 Imatge i ego

20.10.23 Imatge i temps

24.11.23 Imatge i col·lectiu

Entrada gratuïta. Casa Planas. Av. Sant Ferran, 21

Desde Casa Planas organizamos una serie de debates y encuentros entre artistas, makers y creativos para hablar sobre la imagen y la cultura contemporánea. Un nuevo programa dirigido a establecer espacios de diálogo y aprendizaje como un grupo de estudio abierto.

Modera: Belén Iniesta.

27.01.23 Imagen contra imagen 

17.02.23 Imagen analógica 

31.03.23 Imagen e imaginario 

21.04. 23 Imagen invisible 

19.05.23 Imagen y movimiento 

23.06.23 Imagen y archivo familiar 

21.07.23 Imagen y magia 

22.09.23 Imagen y ego 

20.10.23 Imagen y tiempo

24.11.23 Imagen y colectivo 

Entrada gratuita. Casa Planas. Av. Sant Ferran, 21

 

19/05/23, 17h

Imatge i moviment

El moviment és l’acció i l’efecte de moure o moure’s. En la física, és considerat com el canvi de posició que experimenta un cos o objecte pel que fa a un punt de referència en un temps determinat. Per crear una imatge en moviment cal desplaçar també el cos.

Imagen y movimiento

El movimiento es la acción y efecto de mover o moverse. En la física, es considerado como el cambio de posición que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de referencia en un tiempo determinado. Para crear una imagen en movimiento se debe desplazar también el cuerpo.

21/04/23, 17h

Imatge invisible

Invisible és allò que no es pot veure a simple vista. Una imatge invisible és una contradicció en si mateixa o la imatge pot servir per mostrar realitats invisibilitzades?

Imagen invisible

Invisible es lo que no se puede ver a simple vista. ¿Una imagen invisible es una contradicción en sí misma o la imagen puede servir para mostrar realidades invisibilizadas?

31/03/23, 17h

Imatge i imaginari

Imaginari es refereix a quelcom que és irreal i només existeix a la imaginació, o bé al conjunt de símbols, conceptes i imatges propis d’un individu o d’una col·lectivitat que es relacionen entre si i que ajuden a conformar la seva manera de veure el món.

Imagen e imaginario

Imaginario se refiere a algo que es irreal y solamente existe en la imaginación, o bien al conjunto de símbolos, conceptos e imágenes propios de un individuo o de una colectividad que se relacionan entre sí y que ayudan a conformar su manera de ver el mundo. 

17/02/23, 17h

Imatge analògica

També coneguda com a fotografia tradicional, argèntica o química, descriu el procés fotogràfic tradicional, que utilitza tècniques no digitals per produir imatges. Quines propietats, també simbòliques, té el que és analògic que el diferència del digital?

Imagen analógica

También conocida como fotografía tradicional, argéntica​ o química, describe el proceso fotográfico tradicional, que utiliza técnicas no digitales para producir imágenes. ¿Qué propiedades, también simbólicas, tiene lo analógico que lo diferencia de lo digital?

 

27/01/23, 17h

Imatge contra imatge

Parlarem de la imatge en el seu context i direcció. Imatge entesa en un sentit ampli de la creació contemporània (fotografia, cinema, imatge pública, discurs…). Una trobada de debat, pensament crític i filosòfic sobre la imatge contemporània.

Valors com a veritat, registre i memòria s’escapen del sentit de la imatge digital. Aquesta deriva digital ens condueix a terrenys híbrids on fa temps es va esgotar la intenció de representar la realitat. Avui ens trobem intentant fundar la realitat a través de ficcions.

Imagen contra imagen

Hablaremos de la imagen en su contexto y dirección. Imagen entendida en un sentido amplio de la creación contemporánea (fotografía, cine, imagen pública, discurso…). Un encuentro de debate, pensamiento crítico y filosófico sobre la imagen contemporánea.

Valores de verdad, registro y memoria se escapan del sentido de la imagen digital. Esta deriva digital nos conduce a terrenos híbridos donde hace tiempo se agotó la intención de re-presentar la realidad. Hoy nos encontramos intentando fundar la realidad a través de ficciones.

 

16/12/22, 18h

ARXIU I ESCENA

Presentació dels projectes realitzats en el marc de la residència Experiències sonores i Arxiu i Cos, amb el suport del Teatre Principal.

  • Txema González de Lozoyo
  • Jordi Alomar
  • Anna Berenguer
  • Sergio Monje

Entrada gratuïta. Teatre Principal de Palma. Carrer de la Riera, 2, 07003 Palma

16/12/22, 18h

Presentación de los proyectos realizados en el marco de la residencia ‘Experiències sonores’ y ‘Arxiu i Cos’, con el apoyo del Teatro Principal.

  • Txema González de Lozoyo
  • Jordi Alomar
  • Anna Berenguer
  • Sergio Monje

Entrada gratuita. Teatro Principal de Palma. Calle de la Riera, 2, 07003 Palma

 

09/12/22, 19h

Sobre documenta fifteen. Lumbung: pràctiques col·lectives des del Sud Global

Hi intervenen: Erick Beltrán, artista participant; Piedad Solans, historiadora i curadora independent; i Jaume Reus, gestor cultural.

Aquest estiu, el col·lectiu artístic i activista tailandès Ruangrupa ha curat l’edició núm. 15 de la Documenta, l’exposició més signiticativa dins el món de l’art occidental. Una edició que ha plantejat nous paradigmes i metodologies basades en les pràctiques de grups i col·lectius del Sud Global.
 
És així que el sistema de l’art occidental: institucions, museus, galeries, mercats, etc. s’han posat en qüestió i aquest sistema ha tingut una resposta majoritàriament adversa o de manifest desinterès ni tan sols per escoltar.
 
En aquesta conversa analitzarem les propostes més significatives de l’edició, i ens preguntarem sobre aspectes com ara: perquè el Nord Global ha tractat de manera folklòrica i paternalista aquests artistes? Quin sentit té la defensa d’allò col·lectiu dins el món de les pràctiques artístiques? Què pot aprendre el sistema occidental? Són exportables les pràctiques del Sud? Perquè a Alemanya és tan difícil distingir entre antisemita (Poble) i antiisraelià (Estat)?
Podem parlar de censures a obres i col·lectius en aquesta edició? Activismes, artivismes, polítiques, colonialismes, mediacions, ecologies…
 

Entrada gratuïta. Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21.

25/11/22, 17h

Sobre documenta fifteen. Lumbung: prácticas colectivas desde el Sur Global

Intervienen: Erick Beltrán, artista participante; Piedad Solans, historiadora y curadora independiente; y Jaume Reus, gestor cultural.

Este verano, el colectivo artístico y activista tailandés Ruangrupa ha curado la edición núm. 15 de la Documenta, la exposición más signiticativa en el mundo del arte occidental. Una edición que ha planteado nuevos paradigmas y metodologías basadas en las prácticas de grupos y colectivos del Sur Global.

Así, el sistema del arte occidental: instituciones, museos, galerías, mercados, etc. se han puesto en cuestión y este sistema ha tenido una respuesta mayoritariamente adversa o de manifiesto desinterés ni siquiera por escuchar.

En esta conversación analizaremos las propuestas más significativas de la edición, y nos preguntaremos sobre aspectos como: ¿por qué el Norte Global ha tratado de forma folclórica y paternalista a estos artistas? ¿Qué sentido tiene la defensa de lo colectivo en el mundo de las prácticas artísticas? ¿Qué puede aprender el sistema occidental? ¿Son exportables las prácticas del Sur? ¿Por qué en Alemania es tan difícil distinguir entre antisemita (Pueblo) y antiisraelí (Estado)?
¿Podemos hablar de censuras en obras y colectivos en esta edición? Activismos, artivismos, políticas, colonialismos, mediaciones, ecologías…

Entrada gratuita. Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21.

Càmera oberta

Càmera oberta

Des de Casa Planas organitzem una sèrie de debats i trobades entre artistes, makers i creatius per parlar sobre la imatge i la cultura contemporània. Un nou programa adreçat a establir espais de diàleg i aprenentatge entre artistes

Modera: Belén Iniesta.

Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

25/01/22, 17 h Imatge i còpia

25/02/22, 17 h Imatge i codi

25/03/22, 17 h Imatge i trànsit 

29/04/22, 17 h Imatge i format

27/05/22, 17 h Imatge i intuïció 

30/06/22, 18:30 h Imatge i llenguatge turístic. Masterclass Antoni Muntadas.

30/09/22, 17h Imatge i impacte

21/10/22, 17:30 h Imatge i procés

25/11/22, 17 h Imatge expandida 

16/12/22, 17 h Imatge amb imatge 

Cámara abierta

Desde Casa Planas organizamos una serie de debates y encuentros entre artistas, makers y creativos para hablar sobre la imagen y la cultura contemporánea. Un nuevo programa dirigido a establecer espacios de diálogo y aprendizaje entre artistas

Modera: Belén Iniesta.

Lugar: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

25/01/22, 17 h Imagen y copia

25/02/22, 17 h Imagen y código

25/03/22, 17 h Imagen y tránsito

29/04/22, 17 h Imagen y formato

27/05/22, 17 h Imagen e intuición

30/06/22, 18:30 h Imagen y lenguaje turístico. Masterclass Antoni Muntadas.

30/09/22, 17h Imagen e impacto

21/10/22, 17 h Imagen y proceso

25/11/22, 17 h Imagen expandida

16/12/22, 17 h Imagen con imagen

25/11/22, 17h

Imatge expandida

Càmera oberta: territori de debat, reflexió i aprenentatge.

La Imatge s’expandeix, en allò narratiu, tecnològic, ètic i estètic. Es desborda del seu suport i se’ns presenta com un continent salvatge. Els límits han estat moguts i fluïts. I aquí, en aquests marges, compartirem noves narratives i maneres de mirar.

Entrada gratuïta. Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21.

25/11/22, 17h

Imagen expandida

Càmera oberta: territorio de debate, reflexión y aprendizaje.

La Imagen se expande, en lo narrativo, en lo tecnológico, en lo ético y lo estético. Se desborda de su soporte y se nos presenta como un continente salvaje. Los límites se han movido y fluyen. Y ahí, en esos márgenes, compartiremos nuevas narrativas y maneras de mirar.
 

Entrada gratuita. Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21.

11/11/22, 18:30h

NFT per artistes

Ètica i política

Aquesta trobada conduïda per Fran Simó vol fer una anàlisi de l’impacte ambiental dels NFTs i una reflexió sobre la hipòtesi de llibertat digitat que representen.

Entrada gratuïta. Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21.

 

11/11/22, 18:30h

NFT para artistas

Ética y política

Este encuentro conducido por Fran Simó quiere realizar un análisis del impacto ambiental de los NFTs y una reflexión sobre la hipótesis de libertad digitada que representan.

Entrada gratuita. Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21.

©PlanasArchive

30/09/22, 18:30h Imatge i impacte

Efecte d’una força aplicada bruscament

Arxivant l’impacte del VIH i de la sida.

Xerrada de Pepe Miralles

Aquesta trobada vol convertir-se en una activació del fitxer Efecte d’una força aplicada bruscament. Aquest arxiu, encarregat per l’IVAM Institut Valencià d’Art Moderno el 2019, recull els impactes que el VIH i la sida han causat en homes que practiquen sexe amb altres homes. Mostrarem el procés de recerca, les activacions realitzades per a la generació de larxiu, la seva estructura i materials que el componen.

30/09/22, 18:30h Imagen e impacto

Efecto de una fuerza aplicada bruscamente

Archivando el impacto del VIH y del sida.

Charla de Pepe Miralles.

Este encuentro pretende convertirse en una activación del archivo Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. Este archivo, encargado por el  IVAM Instituto Valenciano de arte Moderno en 2019,  recoge los impactos que el VIH y el sida han causado en hombres que practican sexo con otros hombres. Mostraremos el proceso de investigación, las activaciones realizadas para la generación del archivo, su estructura y materiales que lo componen.

©PlanasArchive

MASTERCLASS

Antoni Muntadas

30/06/22, 18:30h Imatge i llenguatge turístic

“Que venen les sueques”

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) pioner del media art, de l’art conceptual i d’arxiu a Espanya. Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2005. Oferirà una masterclass on analitzarà la imatge del turisme i publicitat dels anys 50 i 60 a partir de l’arxiu Planas.

30/06/22, 18:30h Imagen y lenguaje turístico

“Que vienen las suecas”

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) pionero del media art, del arte conceptual y de archivo en España. Premio Nacional de Artes Plásticas 2005. Ofrecerá una masterclass en la que analizará la imagen del turismo y publicidad de los años 50 y 60 a partir del archivo Planas.

27/05/22, 17 h Imatge i intuició

Activitat entre artistes i interessats en cultura visual. Modera Belén Iniesta, qui ens duu cada mes referents i idees per reflexionar de forma conjunta sobre la imatge contemporània. En aquesta ocasió dedicarem la sessió al marató fotogràfic amb dinàmiques per pensar i fer imatges.

27/05/22, 17 h Imagen e intuición

Actividad entre artistas e interesados en cultura visual. Modera Belén Iniesta, quien nos trae cada mes referentes e ideas para reflexionar de forma conjunta sobre la imagen contemporánea. En esta ocasión dedicaremos la sesión al maratón fotográfico con dinámicas para pensar y hacer imágenes.

29/04/22, 17 h Imatge i format

La imatge té una forma, d’origen respon a una naturalesa: analògica o digital, a un codi, una mida, que té la capacitat de ser variable, la seva pròpia biologia condiciona la seva vida i distribució. Nosaltres posarem en debat el condicionant que suposa el format per a una imatge, i com això li aporta valor o legitima la seva validesa.

29/04/22, 17 h Imagen y formato

La imagen tiene una forma, de origen responde a una naturaleza: analógica o digital, a un código, un tamaño, que tiene la capacidad de ser variable, su propia biología condiciona su vida y distribución. Nosotros pondremos en debate el condicionante que supone el formato para una imagen, y cómo esto le aporta valor o legitima su validez.

25/03/22, 17 h Imatge i trànsit

La imatge no és una entitat estanca, dependent del seu context, de la nostra mirada i de la receptora la podem entendre o fer un anàlisi en una direcció o un altre. Que fa transitar una imatge? Vine a debatre sobre imatge i trànsit amb nosaltres.

25/03/22, 17 h Imagen y tránsito

La imagen no es una entidad estanca, es dependiente de su contexto, de nuestra mirada y de la receptora. La podemos entender, o realizar un análisis, en una dirección u otra. ¿Qué hace transitar una imagen? Ven a debatir sobre imagen y tránsito  con nosotras.

NTFs per a Artistes

El dimecres 27 d’abril a les 19 h  començarem amb una sèrie de tallers oberts de NFTs per a Artistes, la primera sessió guiada per @fransimo_nft serà una introducció a blockchain, wallets, NFTs, ethereum…

Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

NFTs para Artistas

El miércoles 27 de abril a las 19 hempezaremos con una serie de talleres abiertos de NFTs para Artistas, la primera sesión guiada por @fransimo_nft será una introducción a blockchain, wallets, NFTs, ethereum…

Lugar: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

25/02/22, 17 h Imatge i codi

La imatge i el codi es relacionen de forma directa en un entorn digital. A través del codi es pot generar imatge, i una representació te un codi que la representa. Debatrem amb artistes i creadors com es relacionen amb el codi i quin es el seu procés de creació.

25/02/22, 17 h Imagen y código

La imagen y el código se relacionan de forma directa en un entorno digital. A través del código se puede generar imagen, y una representación tiene un código que la representa. Debatiremos con artistas y creadores cómo se relacionan con el código y cuál es su proceso de creación.

25/01/22, 17 h Imatge i còpia

En aquesta trobada debatrem sobre la imatge i la còpia, l’original, com les influències i referents conformen una nova imatge, i quin valor simbòlic i identitat té la reproducció.

25/01/22, 17 h Imagen y copia

En este encuentro debatiremos sobre la imagen y la copia, el original, cómo las influencias y referentes conforman una nueva imagen, y qué valor simbólico e identidad tiene la reproducción.

Trobada de professionals de la imatge de Mallorca

Des de Casa Planas sentim que no hi ha un espai de trobada professional a Mallorca dedicat a la fotografia.
Convoquem aquesta trobada per fer una anàlisi col·lectiva de l’estat de la qüestió. Identificarem els agents, els contextos i les oportunitats professionals de l’illa.
Una oportunitat perquè els professionals es puguin conèixer, apoderar-se i projectar un millor context professional.
No cal inscripció prèvia.

02/12/21, 18:00h

Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

Encuentro de profesionales de la imagen de Mallorca

Desde Casa Planas sentimos que no hay un espacio de encuentro profesional en Mallorca dedicado a la fotografía.
Convocamos este encuentro para hacer un análisis colectivo del estado de la cuestión. Identificaremos los agentes, contextos y oportunidades profesionales de la isla.
Una oportunidad para que los profesionales puedan conocerse, empoderarse y proyectar un mejor contexto profesional.
No se requiere inscripción previa.

02/12/21, 18:00h

Lugar: Casa Planas Av. Sant Ferran 21

Col·lectiu RUIDO PHOTO

Ruido Photo fa més de 15 anys que mostren problemàtiques socials i denuncien violacions als Drets Humans usant totes les eines de què disposen: fotos i vídeos, exposicions, llibres, fotografia participativa i formació. Han rebut la beca de National Geographic Society o el Premi Ortega y Gasset, entre d’altres. No els importen les fotos. Els importen les històries.

17/06/21, 13:00h

Directe d’Instagram

LES IMATGES DES DE BAIX

Pensament crític sobre imatge, sexualitat i treball amb l’artista i investigadora Andrea Corrales.

Converses online a Casa Planas

7/5/2021, 20:00h Andrea Soto Calderón

14/5/2021 20:00h Lucía Egaña Rojas

21/5/2021 20:00h Linda Porn Davis

Masterclass Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta, fotògraf, artista, docent, assagista i crític, va oferir una masterclass a Casa Planas.
 
Va ser un plaer comptar amb l’experiència, visió. Durant la seva investigació i recerca sobre el fantasma de l’actriu Margarita Xirgu, Joan Fontcuberta va trobar una de les imatges a l’Arxiu Planas.

30/4/2021, 18:00h

Mecanismes de ficció històrica

Taula rodona «Mecanismes de ficció històrica» amb Joan Fontcuberta, Marina Planas, Jaume Reus i Imma Prieto.
 
Una jornada on vam reflexionar entorn la fotografia, la mirada i l’Arxiu Planas en el marc actual amb tres grans personalitats del món de l’art i la cultura com el fotògraf Joan Fontcuberta; Imma Prieto, directora Es Baluard i Jaume Reus, historiador de l’art i gestor cultural. La taula va estar moderada per Marina Planas directora de Casa Planas.

27/4/2021, 18:30h

Dijous Oberts

Dijous Obert és un programa de portes obertes per a artistes, creadors i creatius amb diferents temàtiques o interessos per promoure el coneixement horitzontal. Són trobades de grups reduïts per fomentar el diàleg, networking i l’accessibilitat de la cultura.

Activitat gratuïta en col·laboració amb el depde Joventut de l‘Ajuntament de Palma i l’Associació Veïns Es Fortí.

Dijous Obert es un programa de puertas abiertas para artistas, creadores y creativos con diferentes temáticas o intereses para promover el conocimiento horizontal. Son encuentros de grupos reducidos para fomentar el diálogo, networking y la accesibilidad de la cultura.

Actividad gratuita en colaboración con el dep. de Joventut del Ajuntament de Palma y la Associació Veïns Es Fortí.

Dijous Obert amb Oriol Fontdevila

Dijous Obert passats

Dijous Obert pasados

Dijous Obert a Sputnik Ràdio

Dijous Obert en Sputnik Radio

Art i narrativa - Arte y narrativa
Art i so - Arte y sonido
Art i procés - Arte y proceso
Art i Postcolonialisme - Arte y Postcolonialismo.
Art i estètiques de l'turisme. - Arte y estéticas del turismo.

Dijous Obert Propers

Dijous Obert Próximos

25/01/22, 17 h Imagen y copia

25/01/22, 17 h Imagen y copia